SET-C

Cercador
Imatge relativa a la secció

Notícies

Deducció en obres de rehabilitació d'habitatges

Deducció del 20 per cent en obres de rehabilitació de vivendes. Modificació normativa.

Recentment a través del DL 5 / 2011 s'han establert modificacions en relació a la Deducció per obres de millora en l'habitatge.

En efecte la llei estableix nous límits quant a la deducció per obres de millora en l'habitatge per a l'exercici de 2011 fins al 31 de desembre de 2012 i modifica els límits que ja estaven establerts per al'exercici 2010.

Així amb el nou redactat quedaria de la següent manera:

Els contribuents la base imposable sigui inferior a 71.007,20 euros anuals, podran deduir el 20 per cent de les quantitats satisfetes per les obres realitzades durant aquest període en qualsevol habitatge de la seva propietat o en l'edifici en què aquesta es trobi, sempre que tinguin per objecte la millora de l'eficiència energètica, la higiene, salut i protecció del medi ambient, la utilització d'energies renovables, la seguretat i l'estanquitat, i en particular la substitució de les instal lacions d'electricitat, aigua, gas o altres subministraments, o afavoreixin l'accessibilitat a l'edifici o els habitatges, en els termes previstos en el Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, així com per les obres d'instal lació d'infraestructures de telecomunicació realitzades durant aquest període que permetin l'accés a Internet ia serveis de televisió digital a l'habitatge del contribuent.

No donen dret a practicar aquesta deducció les obres que es realitzen en habitatges afectes a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal lacions esportives i altres elements anàlegs.

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin aquestes obres.

En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant lliuraments de diners de curs legal.
La base màxima anual d'aquesta deducció serà de:

a) quan la base imposable sigui igual o inferior a 53.007,20 euros anuals: 6.750 euros anuals,

b) quan la base imposable estigui compresa entre 53.007,20 i 71.007,20 euros anuals: 6.750 euros menys el resultat de multiplicar per 0,375 la diferència entre la base imposable i 53.007,20 euros anuals.

Les quantitats satisfetes en l'exercici no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents.

A aquest efecte, quan concorrin quantitats deduïbles en l'exercici amb quantitats deduïbles procedents d'exercicis anteriors que no hagin pogut ser objecte de deducció per excedir de la base màxima de deducció, el límit anteriorment indicat serà únic per al conjunt d'aquestes quantitats, deduint a primer lloc les quantitats corresponents a anys anteriors.

En cap cas, la base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquesta sigui d'aplicació pot ser superior a 20.000 euros per habitatge.

Quan concorrin diversos propietaris amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, l'esmentat límit de 20.000 euros es distribuirà entre els copropietaris en funció del seu respectiu percentatge de propietat a l'immoble.

En cap cas donen dret a l'aplicació d'aquesta deducció, les quantitats satisfetes per les quals el contribuent practiqui la deducció per inversió en habitatge habitual a què es refereix l'article 68.1 d'aquesta Llei.

SET-C   Ronda Sant Pere, 19-21, 5è 5a » 08010 Barcelona » Tel. 93 318 40 31 | Fax 93 302 69 14